سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و پژوهشکر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
حمیدرضا جاویدکیا – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
رضا مقدم فردوئی – کارشناس ارشد آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای قم
محمدرضا مرادی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح های پخش سیلاب بر آبخوان، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و افزایش کمی و کیفی این منابع می باشد . ایستگاه پخش س یلاب بر آبخوان معصومیه ( طغرود ) قم در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان قم حد فاصل جاده جعفریه – دولت آباد و در مجاورت رودخانه طغرود واقع شده است . به منظور بررسی تأثیر کمی و کیفی آب نفوذ یافته به منابع آب زیرزمینی پایین دست منطقه، به طور مستمر و ماهانه اندازه گیری هایی از منابع آب زیرزمینی نزدیک به عرصه های پخش سیلاب ( در شعاع ۵ کیلومتری ) شامل دو چاه پیزومتری و دو قنات ، صورت گرفت . دو چاه مذکور یکی در پایین دست عرصه های پخش ( در فاصله ۲۰۰ متری از ایستگاه ) و دیگری در بالادست آن ( در فاصله ۴ کیلومتری از ایستگاه ) قرار دارند و دو قنات نیز یکی در بالا دست ایستگاه ( در فاصله ۲/۵ کیلومتری از ایستگاه ) و دیگری در پایین دست آن ( در فاصله ۳ کیلومتری از ایستگاه ) می باشد . بررسی نمودارهای کمی و کیفی چاه ها و قنات ها، قبل و بعد از سیل گیری، نکات قابل توجهی را در خصوص تأثیرات پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی ارائه نموده است . تأثیر کمی و کیفی پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی، بیشتر به لحا ظ کمی ( کاهش افت سطح ایستابی و افزایش دبی) چشمگیر بوده است، ب ه طوری که قنات پایین دست ایستگاه ، پس از سیل گیری تا ۲۰۰ لیتر در ثانیه افزایش دبی داشته و سطح آب زیرزمینی در مورد چاه پایین دست نیز، حداکثر ۱۵ متر افزایش یافته است، اما از لحا ظ کیفی ( کاهش میزان ) EC ، تأثیر پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی هرچند قابل توجه بوده است، ولی از شدت کمتری برخوردار می باشد