سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مژگان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
دفاع از مکان زیست جمعی یکی از ویژگی های مشترک تمامی زیستگاه های بشر است که در ایران با توجه به موقعیتجغرافیایی استراتژیک فلات ایران اهمیت ویژه ای در مکان یابی و شکل گیری شهرها با هدف تقویت پدافند غیر عامل می یابد .این مقاله با طرح این فرضیه که به نظر می رسد مکان یابی و شکل گیری بندر لافت در انزوای جغرافیایی خود در جزیره ی قشممبتنی بر اصول پدافند غیرعامل در زمان خود بوده است، روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیلی- توصیفی را پیش می گیرد؛ تا در صورت مورد تأیید قرار گرفتن این فرضیه در مسیر پژوهش، چگونگی بهره گیری از عوامل طبیعی و انسان ساخت در تقویتپدافند غیرعامل در بندر لافت مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. نتایج این مقاله نشان می دهد که محصور شدن بندر لافت ازسمت شرق توسط شهرکوه و از سمت غرب توسط دریا به عنوان عوامل طبیعی، و دیوار دفاعی در سمت جنوب بر عنوان عاملانسان ساخت، اصلی ترین عوامل مکان یابی و تقویت پدافند غیر عامل در بندری است که امتیازات طبیعی و سوق الجیشی آنبرای کناره گیری کشتی ها، مهم ترین دلیل شکل گیری آن بوده است. در ادامه از بررسی های به عمل آمده در این مقاله این گونهمنتج می گردد کر هر چند پدافند غیرعامل، علت اصلی در چگونگی توسعه های جدید در بندر لافت نبوده است، اما توانستهاست در این زمینه موفق تر از توسعه های تاریخی در این بندر عمل نماید.