سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حق نگهدار – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی، با ناهنجار یهای اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان مرتبط است .در این مقاله، ارتباط پدیدة ال نینو نوسانات جنوبی -( ENSO) با رواناب زایند هرود در محل ورودی به سد زایند هرود، از طریق آنالیز طیفی(Spectral Analysis)و با تحلیل هارمونیک، مورد بررسی قرار گرفته است .نتیجه، بصورت تعیین بزرگی )نتبت به میانگین صدک لو گنرمال( و تأخیر زمانی تأثیر سیگنال ENSO بر آوردهای زایند هرود بیان شده است. نتیجه نشان داد که تأثیر در سا لهای لانینا و ا لنینوی شدید واضح است، که بترتیب سبب کاهش و افزایش جریان می شود. مقدار بزرگی و بیشترین زمان اثر در حالت ال نینو برابر با/۵ ٨. و در فروردین و اردیبهشت . قبل و در حالت لانینا، برابر با۸/۱۵و در حدود آذر تا بهمن سال لانینا بدست آمد