سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
وحید یزدانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد.
محسن حمیدیان پور – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم)
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
یکی از شاخصهای تغییر اقلیم پدیده انسو میباشد که باعث تغییر دمای سطح آب یا تغییر فشار بین نواحی شرقیو غربی اقیانوس آرام می گردد. در این تحقیق تأثیر این پدیده، برمیزان آبدهی چهار رودخانه شهرستان ساوه شاملقرهسو، حاجیعرب، مزلقان و شور طی دوره آماری ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از معیارترنبرس فازهای مختلف انسو جداسازی شد. سپس سری زمانی دبی ماهانه رودخانهها در هر یک از فازها تشکیل گردید و صدکهای ۳۳، ۵۰ و ۶۷ برای هر سری زمانی محاسبه شد. نسبت مقادیر دبی در صدکهای یاد شده در دوران النینو و لانینا به مقادیر متناظر در دوران پایه مبنای ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وقوع پدیده النینو و لانینا در ۷۰ درصد موارد به ترتیب باعث افزایش و کاهش میانه دبی رودخانه ها میشود. همچنین احتمال وقوع خشک سالی هیدرولوژیکی در دوران النینو کمتر و در دوران لانینا بیشتر از دوران پایه می باشد.