سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شروین رضایی مجد –
عماد کیاکجوری –

چکیده:

در این تحقیق اثر استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهای آلی، پروبیوتیک ها ( از نوع لاکتوباسیل ) و یا استفاده همزمان از هر دوی این ترکیبات بر روی عفونت ناشی از سالمونلا انتریدیس در جوحه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت . در آزمایش اول، ابتدا جوجه ها از طریق خوراکی به سالمونلا آلوده شدند سپس بطور تصادفی به دو گروه شاهد و گروه آزمایشی تقسیم شدند . به منظور بررسی میزان آلودگی با سالمونلا محتویات چینه دان و تانسیلهای سکوم ، ۴۸ ساعت و ۵ روز پس از شروع آلودگی کشت داده شدند . پس از ۴۸ ساعت میزان جداسازی سالمونلا از چینه دان و تانسیلهای سکوم در گروه تحت درمان با اسیدهای آلی، بطور قابل ملاحظه ای کمتر از گروه شاهد بود ولی در روز پنجم تفاوتی میان این دو گروه مشاهده نشد . در آزمون های دوم و سوم نیز جوجه ها به سالمونلا انتریتیدیس آلوده شدند و به گروه های شاهد ، پروبیوتیک، اسیدهای آلی و پروبیوتیک به همراه اسیدهای آلی تقسیم شدند . به منظور بررسی میزان حضور سالمونلا
پس از طی زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت ، محتویات چینه دان و تانسیلهای سکوم کشت د اده شدند . پس از ۲۴ ساعت گروه های تحت درمان با پروبیوتیک و یا پروبیوتیک به همراه اسید آلی کاهش چشمگیری در تعداد سالمونلای چینه دان از خود نشان دادند . در کلیه گروه ها، ۲۴ ساعت پس از شروع مصرف این ترکیبات میزان سالمونلا در تانسیلهای سکوم کاهش یافت . در حالیکه پس از ۴۸ ساعت ، تفاوت قابل ملاحظه ا ی در میزان سالمونلای جدا شده از چینه دان مشاهده نشد . میزان سالمونلای جدا شده از تانسیلهای سکوم در گروه تحت آزمایش با پروبیوتیک و یا پروبیوتیک به همراه اسید آلی، بطور چشمگیری کمتر از گروه شاهد بود . نتایج حاکی از آن است که استفاده ترکیبی حاوی اسیدهای آلی به همراه یک پروبیوتیک لاکتوباسیلی می تواند بسیار بیشتر از استفاده یکی از ترکیبات فوق بر کاهش سالمونلا در جوجه ها موثر واقع گردد .