سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن فتاحی – کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظتمواد، بخشمواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیر
محمدحسین شریعت – استاد بخشمواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تیتانیوم و آلیاژهای آن به خاطر دارا بودن مقاومت خوردگی عالی در اکثر محیطها، به طور گسترده ای درصنایع شیمیایی مختلف استفاده می شوند. در این تحقیق، رفتار خوردگی تیتانیوم خالصتجاری % ۹۹ در محلول خنثی حاوی یونهای کلر در دمای اتاق مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر اعمال پتانسیل های آندی و غلظت یون کلر بررسی شد. پتانسیل مدار باز تیتانیوم در غلظت های مختلفیون کلر اندازه گیری شد و آزمایشات پلاریزاسیون پتانسیودینامیکسیکلی و پتانسیواستاتیکانجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان دادکه تیتانیوم در تمامی غلظت های یون کلر تا پتانسیل آندی ۵+ ولت (در مقابل(Ag/AgCl همواره در حالت غیر فعال قرار دارد و دچار گسیختگی لایه محافظ و خوردگی های موضعی (بدون حضور شیار) نمی شود و تنها انحلال یکنواخت غیر فعال می تواند اتفاق افتد. اعمال پتانسیل های آندی تا ۵+ ولت باعث ضخیم تر شدن لایه غیرفعال شده و چگالی جریان تبادلی را کاهش داد. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که افزایشغلظتیون کلر تأثیر بسیار کمی بر میزان انحلال غیرفعال تیتانیوم داشته و تا اندازه ای آن را کم می کند.