سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ
بابک نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ
علی اکبر اکرامی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولاد مورد تحقیق، فولاد ۴۳۴۰ میباشد که ابتدا عملیات نرمالهکردن در دمای ۸۵۰ درجه و به مدت ۱ساعت انجام شد و سپس نمونهها در هوا سرد شدند. برای ایجاد ساختار دوفازی فریتی‐ بینایتی با کسرحجمی متفاوت فریت، نمونهها برای زمانهای مختلف در۷۸۰ درجه یعنی منطقه دو فازی فریت – آستنیت نگهداری و سپسبه طور مستقیم به حمام نمکدر دمای ۳۵۰ درجه منتقل شدند پس از ۱ ساعت نگهداری در این دما، نمونهها در هوا و تا دمای اتاق سرد شدند. ریزساختار نمونهها با میکروسکوپ نوری مطالعه و کسرحجمی فریت با روش آنالیز تصویری مشخص شد. از بین ساختارهای دوفازی حاصله، ساختار با ۱۴ % فریت انتخاب و تحت پیشکرنشهای متفاوت قرار گرفت. عملیات پیری در دماها و زمانهای مختلف انجام و با اندازهگیری خواصکششی، شرایط بهینه پیرکرنشی (درصد پیشکرنش، دما و زمان) مشخصگردید. عملیات پیری روی نمونههایی از فولاد دوفازی فریتی‐ بینایتی با کسر حجمی ۱۴ % فریت در شرایط بهینه انجام شد. نتایج آزمایشات کشش و خستگی نشان میدهد که پیرکرنشی استاتیکی باعث افزایش استحکام تسلیم و کششی میشود، اما استحکام خستگی را کاهش میدهد