سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید سلطان محمدی – کارشناس، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
حمید اکبری – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
مرتضی اصانلو – دانشیار، دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مشکل عمده بسیاری از باطله های معا دن فلزی، اسیدزائی در اثر هوازدگی سولفیدها و بویژه پیریت می ب اشد. باطله هایی که حاوی پیریت می باشند و در یک محیط خنثی یا قلیایی دپو شده باشند، در اثر هوازدگی پیریت در مدت چندین ماه و حتی چندین سال خاصیت اسیدی قوی را بوجود می آورند، لذا در چنین باطله هایی به pH اولیه و اندازه گیری شده در محل نمی توان اعتماد نم ود و
بایستی اسید تولید شده در اثر هوازدگی پیریت را نیز در نظر گرفت . بر همین اساس و به عنوان یکمطالعة موردی pH ،سه دامپ شماره ۵۱۵ و ۳۱ معدن مس سرچشمه و تأثیر هوازدگی پیریت بر ، آن مورد مطالعه قرار گرفت که بر این اساسpH این دمپها قبل از تأثیر پیریت با استف اده از محلول بافر به ترتیب ۵/۵، ۶و۶ بدست آمد و پس از تأثیر هوازدگی پیریت به ترتیب ۳/۴۳، ۴/۴۵ و ۴/۹تخمین زده شد و در ادامه با توجه به شرایط و امکانات موجود راه حلهای مناسب و قابل انجامی از جمله خنثی سازی توسط آهک، ایجاد یک پوشش ارگانیکی بر روی باطله ها و استفاده از لایه نفوذ ناپذیر روی باطله ها به منظور جلوگیری از افزایش خاصیت اسیدی محیط ارائه شد.