سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه غیرتمند – فارغالتحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیروس عسگری – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلیاژهای آلومینیوم و از آن جمله آلیاژ ۷۴۷۵ در صنایع هوافضا و ساختهواپیما به طور گستردهای به کارمیروند. از آنجایی که مکانیزم اصلی افزایش سختی و استحکام در آلیاژهای قابل عملیات حرارتی آلومینیوم پدیده رسوبسختی میباشد و این آلیاژها معمو ً لا قبل از کاربرد، توسط کار سرد به شکلهای ورق و فویل و… در میآیند، در این پژوهش تأثیر کار سرد و تشکیل نابجاییها بر عملیات پیرسازی و رسوبسختی بررسی گردیده است. کار سرد معمولا با نورد کردن قطعات انجام میشود. پس از انجام عملیات انحلال و سریع سرد کردن، آلیاژ تحت درصدهای گوناگون تغییر شکل (نورد) قرار گرفته و سپس در دمای محیط و دماهای بالاتر عملیات پیری انجام شده است. سختی آلیاژ توسط روش میکروسختی اندازهگیری شده و با نمونههایی که کار سرد بر روی آنها انجام نشده مقایسه گردیده است.