سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زینب رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کردستان
فرزاد حسین پناهی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

چکیده:
تنش خشکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در رشد و نمو گیاهان به ویژه در مرحله جوانه زنی در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. تیمار بذر با سالیسیلیک اسید باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به انواع مختلفی از تنشهای محیطی از جمله خشکی میشود. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر گیاه نخود با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل اسید سالیسیلیک در پنج سطح (۰، ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ میلی مولار) و سطوح مختلف خشکی با پتانسیلهای (۰، ۳-، ۶-، ۹-، ۱۲- بار) بود. نتایج نشان داد اثرات اصلی و متقابل سطوح مختلف خشکی و سالیسیلک اسید بر کلیه صفات مورد بررسی معنیدار بود. افزایش پتانسیل آب منجر به کاهش درصد جوانه زنی شد اما در سطوح بالاتر تنش افزایش غلظت سالیسیلیک اسید سبب بهبود جوانه زنی گردید. در سطوح بالاتر تنش افزایش غلظت سالیسیلیک اسید منجر به افزایش طول ریشه چه شد، اما طول ساقه چه به میزان کمتری تحت تأثیر قرار گرفت. در مجموع نتایج حاکی از تأثیر مثبت سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی نخود تحت شرایط تنش خشکی بود اما این نتایج زمانی قابل اعتماد خواهد بود که در شرایط مزرعه نیز مورد آزمایش قرار بگیرد.