سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیلا اقابیگی امین – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد
صمد شادفر – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
علی اکبر نوروزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

حوضه مورد مطالعه در استان مازندران واقع شده است و به دلیل شرایط طبیعی استعداد زیادی برای حرکت دارد و از طرفی دیگ ر به دلیل وجود روستاها و منابع طبیعی موجود در حوضه، فعالیت های مختلفی در آن صورت می گیرد و منجر به انواع حرکات توده ای از جمله لغزش می شود . در این تحقیق برای بررسی تأثیرانواع کاربری ها بر زمین لغزش با استفاده از نرم افزارILWISنقشه های شیب، طبقات ارتفاعی و سنگ شناسی رقومی و مدل رقومی ارتفاعDEMمنطقه تهیه گردید. و برای تهیه نقشه کاربری، از تصاویر ETM-2002 ماهواره لندست ۷ استفاده شد با پردازش تصاویر ماهواره ای منطقه به سه نوع کاربری اراضی مرتع، جنگل و کشاورزی (اعم از دیم ,آبی و باغات ) طبقه بندی گردید . نقشه کاربری اراضی و نقشه لغزش با هر کدام از نقشه های شیب، طبقات ارتفاعی و سنگ شناسی تلفیق و مقدار مساحت کاربری ها و لغزش در هر کدام از طبقات تعیین شده بدست آمد . به منظور مقایسه اختلاف آماری مقادیر میانگین شیب و ارتفاع کاربری ها، از آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده گردید . با توجه به نتایج بدست آمده، اولویت بندی کاربری ها در حوزه انجام گرفت نتایج حاصله ب یانگر آن است که کاربری مرتع بیشترین درصد زمین لغزش منطقه را به خود اختصاص داده و کاربری های کشاورزی و جنگل به ترتیب در اهمیت دوم و سوم می باشند.