سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد جعفری رمشتی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
عبداله محمدی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی تأثیر کار در محیط پر استرس بر روابط خانوادگی کارکنان شاغل در بیمارستان های استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری طرح حاضر کلیه پرسنل متأهل شاغل در بیمارستانهای استان کردستان در سال ۱۳۹۲ بودند و نمونه گیری به شیوه تصادفی سیستماتیک صورت گرفت، و تعداد ۱۶۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو پرسشنامه استاندارد شده، فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که در ارتباط میان متغیرهای جمعیت شناختی با فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی، بین متغیرهای نحوه خدمتی (اداری و شیفتی)، نوع شغل مورد تصدی، نوع استخدام با فرسودگی شغلی و بین متغیرهای نحوه خدمتی، نوع شغل مورد تصدی با رضایت زناشویی پرسنل شاغل در بیمارستا نهای استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین دو متغیر فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی رابطه معناداری و جود دارد.