سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله تأثیر کار مکانیکی توسط یک آسیای فرسایشی ) ) Attritor بر روی احیاء ایلمنیت بررسی شده است . برای این منظور مخلوط سازی کنسانتره ایلمنیت و کربن فعال در یک آسی ای فرسایشی در دمـای محـیط و تحـت اتمسفر خنثی انجام شد . مخلوط حاصل در محدوده دمایی ۹۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد آنیـل شـده و تـ أثیر شـرایط آسیاکاری بر سرعت کاهش وزن نمونه ها که به روش غیر پیوسته و با استفاده از آنالیز حرارتی توزین جرمـی TGانجام شد، مورد بررسی قرار گرفت . از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) نیز جهت تعیین تغییرات بـ ه وجـود آمـده حین عملیات آسیاکاری و تعیین فازهای جدید تولید شده حین عملیات حرارتـی اسـتفاده شـد . نتـایج ایـن تحقیـق نشان داد که انجام عملیات آسیاکاری تأثیر ب ه سزایی بر کاهش دما و زمان کنسانتره ایلمنیت دارد . افـ زایش شـدت این عملیات منجر به افزایش سینتیک احیاء کنسانتره ایلمینیت می گردد . نتایج آزمون پـراش پرتـو ایکـس (XRD)نشان داد که در اثر عملیات آسیاکاری تغییر فازی در مواد اولیه رخ نمی دهـد و تنهـا منجـر بـه ریـز شـدن دانـه هـا می گردد . اما بعد از عملیات آنیل، واکنش های احیاء انجـام شـده و آهـن فلـزی و اکـسید تیتـانیوم ( روتیـل ) تولیـد می گردد