سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

کشور ما به دلیل موقعیت خاص خود واجد انواع فرسایش آبی و بادی می باشد. یکی از مهمترین مناطق از نظرفرسایش بادی، جنوب غرب کشور می باشد. در جنوب استان ایلام و در شهرستان دهلران فرسایش بادی در حال فزونی بوده و به یکی از دغدغه ها برای مسئولین ملی و استانی تبدیل شده است و در سالهای اخیر سعی شده است اقداماتی برای کنترل گسترش آن انجام شود. برای رسیدن به این مهم اقدامات و طرحهای مهمی در گذشته انجام و طرحهای دیگری نیز در حال اجرا می باشند. این طرحها عمدتاً شامل طرحهای جنگلکاری و مرتعداری میباشد که در بعضی از نقاط منطقه اجرا شده و به دلیل گستردگی در اکثر منطقه هنوز عملیاتی انجام نشده است. با توجه به اینکه هنوز طرح جامعی برای ارزیابی طرحهای اجرا شده انجام نشده است در این تحقیق اثرات اجرای جنگلکاری با گونه های کهور، استبرق، کنار و آتریپلکس بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند درصد رس، سیلت، شن، درصد مواد آلی، فسفر، پتاسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی در مقایسه با منطقه شاهد که هیچگونه عملیاتی در آن انجام نشده از روش آزمونt بررسی شده است. نتایج آماری نشاندهنده تأثیر مثبت کاشت این گونه ها و جنگلکاری در منطقه می باشد. بنابراین ادامه اجرای اینگونه طرحها مورد تأکید قرار می گیرد.