سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین رزاقی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
نصرت ا… خادم الحسینی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
لادن جوکار – کارشناس ارشد آمار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

عملیات خاک ورزی سهم قابل توجهی در مقدار انرژی ورودی به یک سیستم تولید محصولات زراعی دارد . کاهش عملیات خاک ورزی به نحوی که اهداف خاک ورزی را بر آورده ساخته و ضمن جلوگیری از فرسایش و تخریب ساختمان خاک، زمان و انرژی مورد نیاز جهت تهیه بستر بذر را کاهش دهد، از جمله اهداف کشاورزی پایدار می باشد . در این راستا ادوات خاک ورزی باید به گونه ای انتخاب شوند که ضمن مصرف حداقل انرژی، شرایط مناسب جهت جوانه زنی و رشد ریشه را در حد مطلوب فرآهم آورند . به منظور ارزیابی تأثیر کاهش خاک ورزی بر انرژی مصرفی در تولید ذرت علوفه ای، با اعمال سه روش مختلف خاک ورزی تهیه بستر بذر ( گاوآهن برگردان دار + دو بار دیسک، گاوآهن قلمی + دو بار دیسک و دیسک + دیسک ) آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان ۱۳۸۳ ، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در زرقان استان فارسصورت پذیرفت . نتایج نشان داد که روش های مختلف تهیه بستر بذر از نظر کل انرژی ورودی به مزرعه دارای اختلاف معنی داری در سطح %۱ بودند، به طوری که استفاده از بی برگردان ورزی و کم خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث ذخیره انرژی در قالب سوخت و عملیات ماشینی گردید . روش های مختلف تهیه بستر بذر از نظر کل انرژی خروجی از مزرعه تفاوت معنی دار آماری نشان ندادند .