سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسر اسماعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

پساب تصفیه شده شهری با توجه به ترکیب شیمیایی متفاوت آن در هر منطقه ممکن است باعث شور شدن خاک شده و بر رشد و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان تأثیر گذارد. جهت بررسی تأثیر مصرف فاضلاب خانگی به همراه کودهای شیمیایی و دامی بر پرولین، کربوهیدرات برگ و عملکرد دانه ذرت، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد . تیمار اصلی شامل دو سطح آبیاری با آب معمولی و آبیاری با پساب تصفیه شده و فاکتور فرعی شامل پنج سطح : ۱- شاهد (عدم استفاده ازکود )، ۲- کود دامی (به مقدار توصیه شد ه)، ۳- نصف کود دامی ، ۴- کود شیمیایی (به مقدار توصیه شده) و ۵- نصف کود شیمیایی بودند. نتایج نشان داد میزان پرولین و کربوهیدرات برگ و عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت. مصرف فاضلاب باعث افزایش کلروفیل ، کربوهیدرات، پرولین، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه شد. بیشترین میزان کلروفیل، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه و کمترین میزان پرولین در تیمار مصرف کود شیمیایی به دست آمد.