سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نرگس سادات رضوی کهنگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گل ها و گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ایران
سعید سماوات – استادیار بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور- تهران- ایران
مجید مرادخانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تاکستان- ایران

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود فولوات آهن و سولفات آهن بر جذب آهن در گیاه لیلیوم (رقم آساتیک) آزمایشی در شرایط گلخانه و در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و ۸ تیمار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: T1= پنج میلی گرم آهن بر کیلوگرم خاک از منبع کود تجاری (Fe-EDDHA). و T2= عدم مصرف کود آهن. و T5, T4, T3= فولوات آهن (به ترتیب در غلظت های ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم آهن بر کیلوگرم خاک). T8, T7, T6= سولفات آهن به ترتیب در غلظت های ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم آهن بر کیلوگرم خاک). نتایج این تحقیق نشان داد که کود فولوات آهن و سولفات آهن تأثیر معنی داری بر صفات مورد آزمایش از قبیل میزان کلروفیل برگ، ماندگاری گل شاخه بریده ، غلظت آهن و نیتروژن در گیاه در مقایسه با شاهد اول و دوم داشته است. در این راستا فولوات آهن غلظت آهن، نیتروژن و کلروفیل برگ را نسبت به سولفات آهن Fe-EDDHA و شاهد آزمایش افزایش بیشتری داد. عمر پس از برداشت گل لیلیوم در تیمار پنج میلی گرم هر سه نوع تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند ولی در غلظت های بالاتر فولوات و سولفات آهن عمر پس از برداشت نسبت به Fe-EDDHA افزایش آماری معنی داری یافت.