سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
شهلا نورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
محمدرضا یاورزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
لیلا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر کود پتاسیم و نیتروژن بر میزان پرولین و پروتئین دو رقم تجاری سب زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور اول شامل دو رقم سانته و سانتیا، فاکتور دوم شامل دو سطح (۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) بود که در زمان کاشت و به صورت سرک در زمان طویل شدن ساقه مورد استفاده قرار گرفت. فاکتور سوم شامل دو سطح پتاسیم (۰، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) در زمان کاشت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر شاخص های پروتئین، پرولین در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. اثر پتاسیم بر شاخص های پروتئین و پرولین در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. همچنیناثرات متقابل دو کود نیتروژن و پتاسیم بر تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و تمامی صفات مذکور را نسبت به کاربرد ت نهای هر یک از این دو کود افزایش داده است. همچنین رقم سانتیا در صفات بیوشیمیایی قند برگ، پرولین عکس العمل بهتری نشان د اد.