سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری جنت – دانشجوی کارشناسیارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ایجاد شکاف در زمین از جمله خطرات زیستمحیطی است که مکانیزمهای مختلفی در تشکیل و توسعه آن مؤثر است . دشت گلپایگان خصوصاً قسمت شرقی این دشت از جمله مناطقی است که با این عارضه مواجه شده و به موجب آن خانههای مسکونی و مزارعی که در این قسمت واقع شدهاند به طور مداوم دچار شکست و ترکخوردگی میشوند . درقسمتهای دیگر دشت این شکافها هنوز تشکیل نشدهاند، بنابراین تنها قسمت شرقی مورد بررسی قرار گرفت . برای پی بردن به علل ایجاد این عارضه ، در گام نخست به جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه نظیر تصاویر ماهورهای و اطلاعات هیدروژئولوژی و … پرداخته شد، در مرحلهی بعد بازدیدهای صحرایی جهت تعیین امتداد شکاف ومحل حضور آنها انجام شد و در دو نقطهی مختلف دشت نیز شکافسنجهایی جهت رفتارسنجی شکافها نصب گردید .
در مطالعات قبلی دلیل ایجاد شکاف در منطقه برداشت آبزیرزمینی عنوان شده است، اما با توجه به بررسی های صورت پذیرفته عواملی نظیر شرایط زمینشناسی ( ناهمگونی چنیهشناسی، قطع شدن آبخوان توسط گسل و قرارگیری آبخوان در بالای برآمدگیهای سنگ بستر ) نیز میتوانند با فاکتور برداشت بیرویه آبزیرزمینی در شکل گیری شکافها و توسعه آنها مؤثر باشند . لذا در تحقیق حاضر تأثیر گسلها در ایجاد و توسعه شکاف در این دشت مورد ارزیابی قرار گرفته است