سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود زارع نقدهی – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
سیدرحمان ترابی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهشاد جدیری شکری – دانشجوی دوره دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
رضا میکائیل – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

آگاهی از تنش های برجای پوستة زمین از نظر زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ از اهمیت بالایی برخوردار است . اما تنش های سنگ فقط می توانند در نقاط بخصوصی اندازه گیری شوند و تعیین وضعیت تنش برجا در توده های سنگی مستلزم فرضیات بسیاری است . از طرفی این تنش ها به وسیلة عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرند . یکی از مهم ترین این عوامل وجود گسل ها می باشد که می تواند به شدت بر روی مقدار و جهت یافتگی اجزای تنش سنگ تأثیرگذار باشد . شیوه های متعددی برای تعیین تنش ها در اطراف گسل وجود دارد، نظیر اندازه گیری ها به تعداد زیاد، تعمیم نتایج حاصل از تعداد محدودی از اندازه گیری ها به نقاط دیگر و مدل سازی عددی . در زمین بکر، توزیع تنش های برجا از روابط و قوانین مشخصی پیروی می کند . نحوة دگرگون شدن این توزیع بر اثر حضور ناپیوستگی ها که در مطالعة اخیر یک گسل می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در مهندسی سنگ، برای شبیه سازی شکستگی ها، از میان روش های مختلف، روش المان مجزا ) ) DEM به طور خاص برای تحلیل مسائل مربوط به شکستگی ها طراحی شده است . در این مقاله تأثیر یک گسل منفرد بر روی جهت یافتگی و مقدار تنش برجای زمین توسط مدل سازی عددی و با استفاده از روش المان مجزای دوبعدیD Distinct Element Method – 2و به کمک نرم افزار UDECبه طور کامل مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است