سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی یار احمدی – دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعۀ حاضر تأثیر تشکیل خانواده در سنین نوجوانی یا به عبارت دیگر ازدواج زودهنگام بر تحصیلات و به طور ویژه بر اقدام به ترک تحصیل را در دو سطح فرد و استان مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه با استفاده از داده های خام DHS سال ۱۳۷۹ ایران انجام گرفته است. بدین منظور افراد مونث ۱۹-۱۰ ساله کشور انتخاب و سپس افراد ازدواج کرده در این گروه سنی با همسالان ازدواج نکرده، از نظر ترک تحصیل با هم مقایسه شده اند. این مطالعه با رویکردی دو سطحی انجام گرفته است. به این معنی که داده ها در دو سطح فرد و استان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار MLwiN از مدلهای رگرسیون لجستیک چندسطحی با آلفای اتفاقی و ضریب رگرسیون ثابت استفاده شده است. مطالعه حاضر با اذعان به اینکه بیشتر از ۲۰ درصد دختران (از ۷/۷ درصد در شهر تهران تا ۴۰ درصد در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان ) قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند، ازدواج زودهنگام را مهمترین عامل در ترک تحصیل زنان ازدواج کرده نوجوان معرفی میکند.