سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاپور طاحونی – استادیار دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نهمت خدائی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تاخیر برشی یا توزیع غیر یکنواخت تنشهای نرمال خمشی در عرض دالهای فوقانی وتحتانی عرشه های صندوقه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر تاخیر برشی مثبت و منفی تشریح شده و نرم افزار اجزا محدودAnsys 6.1 جهت تحلیل تاخیر برشی عرشه های صندوقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. مدل اجزا محدود پل صندوقه ای بتنی پیش تنیدة شیرین شهر اهواز، به طور کامل با کمک این نرم افزار ساخته شده است. عرشه مذکور بصورت پس کشیده و با روش طره ای آزاد اجرا شده است. اثر تاخیر برشی تحت بارهای متمرکز، وزن و نیروی کابل های پس کشیدگی طره ای، در حین ساخت مورد ملاحظه قرار گرفت. تاخیر برشی مثبت ومنفی قابل مشاهده بود. همچنین نشان داده شد که نیروی حاصل از کابل های پس کشیدگی طره ای باعث تشدید اثر تاخیر برشی می شود و اثر دیافراگم بر روی پدیدة تاخیر برشی نیز قابل توجه می باشد