سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۴۸

نویسنده(ها):

سعید صفری – جهاد دانشکده مدیریت
بتول کیایی – جهاد دانشکده مدیریت
علیرضا اسدی کرم – جهاد دانشکده مدیریت

چکیده:

این مقاله ویژگیهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در ۲۱ کشور نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . بطور خاص اه میت عرضه اولیه اوراق بهادار (IPO) ، تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد سرمایه گذاری بازار، نارسایی های بازار کار، استانداردهای حسابداری، صندوقهای بازنشستگی بخش خصوصی و برنامه های دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . یاقتته های ابن مقا له حاکی آن است که IPO ها شدید اً سرمایه گذاری مخاطره پذیر را تحت تأثیر قرار می دهند . یکی از ویژگیهای مهم در طول زمان سطوح صندوق بازنشستگی بخش خصوصی است اما در بین تمام کشورها وجود ندارد . شگفت آور است که GDP و رشد سرمایه گذاری بازار اهمیت چندانی ندارند . سیاستهای دولت می تواند هم بوسیله برقراری مرحله تنظیمی و هم بوسیله دوره بازگشت سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار گیرد . در نهایت روشهای مختلف تامین مالی سرمایه گذاری مخاطره پذیر بطرق مختلفی بوسیله این عوامل تحت تأثیر قرار می گیرند . مخصوصاً مرحله اول سرمایه گذاری مخاطره پذیر بطور معکوس بوسیله نارس ایی های بازار تحت تأثیر قرار می گیرد در حالیکه این وضعیت برای مرحله آخر صدق نمی کند .IPO ها در مرحله اول سرمایه گذاری مخاطره پذیر در بین کشورهای مختلف مؤثر نیستنداما عامل مهم تاثیر گذارمرحله آخر سرمایه گذاری مخاطره پذیرش در بین کشورهایمختلف است . ًنهایتا حساسیت عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مخاطره پذیر بخش های دولتی نسبت به بخش خصوصی متفاوت است . یافته های این مقاله تاکید می کند که به یک روش متمایز برای سرمایه گذاری مخاطره پذیر هم برای انجام تحقیقات خوب و هم برای یک دیدگاه سیاسی نیازمندیم . و همچنین حاکی از آن است که مرحله آخر سرمایه گذاری مخاطره پذیر نسبت به مرحله اول به خوبی درک شده است اما هنوز سرمایه گذاریهای صندوقهای دولتی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد