سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو خدایاری – کارشناسی ارشد مھندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی، پ
محمدمهدی اکبرنژاد – دکتری شیمی – مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی، پژو
علی اکبر سیف کردی – دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشگاه
وحید تقی خانی – دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشگاه

چکیده:

جذب مخلوط گازی اتان و متان بر روی جاذب کربنی BPL در دمای ۳۰۱/۴k درجه سانتی گراد و درمحدوده فشاری ۵۲ تا Kpa ۲۵۰۰ بررسی شده و در این راستا داده های آزمایشگاهی با داده های حاصل از مدل های مختلف مقایسه شده و کارآیی مدل های ارائه شده بررسی شده و از بین مدل هایIAST که یک بار با استفاده از ایزوترم تک جزیی Langmuirو یک بار با استفاده از ایزوترم تک جزییtoth و یک بار نیز با ستفاده از ایزوترم تک جزیی TVFMحاصل داده شده است و مشخص شد که مدلVacancyبیشترین تطابق با داده های تجربی را دارد.