سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد مراغه
سینا صادق فام – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

چکیده:

اگرچه در آزمایش کشش ساده، با رسیدن تنش کششی میله به مقدار ویژه(σy) ، میله تسلیم میشود ولیکن تعمیم آن به حالتصفحهای که تحت تاثیر تنش های نرمال و برشی ترکیبی است، کاری بغایت مشکل است . بعبارت دیگر تنها تنشهای کششی (σy) در آزمایش کشش ساده، مبنای مناسبی برای طراحی نیست . امروزه تئوریی که قادر باشد گسیختگی مواد را با توجه به ارتباط بین تنشهای نرمال و برشی به صورت کامل توضیح دهد وجود ندارد . پارهای از روابط تجربی پیشنهاد شدهاند که بصورت نسبتا معقول با نتایج آزمایشها و مشاهدات، همخوانی دارند . در این مقاله، روابط و معیارهای گسیختگی توضیح داده شده و سپس با توجه به معیارهای ذکر شده، ضریب اطمینان در قبال گسیختگی برای یک مسئله خاص مورد بررسی قرار میگیرد و برنامه ای در محیط Mathlab برای محاسبه تنش – های اصلی، برش ماکزیمم و رسم دایره موهر داده میشود