سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد بهرامی بوانی – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق نهضت – شرکت کارمان شیمی، شهرک صنعتی سپهرآباد، شهرضا، اصفهان

چکیده:

مصرف پایین انرژی الکتریکی توسط چرخ ههای تبرید جذبی، لزوم بررسی این چرخ هها را افزایش م یدهد. علاوه بر چرخة تبرید جذبی لیتیم برماید در تهویه مطبوع، چرخه تبرید جذبی آمونیاکی، گزینه مناسبی برای تبرید در دماهای پایین تر از ۱۰ – درجة سانتیگراد م یباشد. در این مقاله تاثیر عوامل مختلف بر ضریب عملکرد چرخه تبرید جذبی آمونیاکی بصورت تجربی و تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، یک سیستم چرخه تبرید جذبی آمونیاک فاقد مبدل حرارتی بخار/مایع طراحی و ساخته گردید. آزمای شهای لازم در چهار دسته برای بررسی تأثیر دماهای مولد، مایع خن ککننده و تبخیرکننده بر ضریب عملکرد طراحی گردید. پس از را هاندازی سیستم و انجام آزمای شها، نتایج بدست آمده نشان م یدهد که افزایش دمای تبخیرکننده باعث افزایش ضریب عملکرد م یشود. افزایش دمای مایع خن ککننده ضریب عملکرد را کاهش داده و افزایش دمای مولد کاهش ضریب عملکرد را بدنبال دارد. نتایج آزمای شها نشانگر وجود یک مقدار بیشینه ضریب عملکرد در دامنة دمای کاربردی است.