سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا سیروس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
شهره فاطمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
مهرداد غلامحسینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
سید جلال الدین هاشمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

میزان جذب گاز متان توسط نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده با گروه هیدروکسیل در شرایط عملیاتی مختلف، به صورت تجربی و تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر گاز متان جذب شده توسط این جاذب به روش حجم سنجی در چهار دمای مختلف (۲۷۸،۲۸۸،۲۹۸ و ۳۰۸ درجه کلوین) و تا فشار ۴۰ بار به دست آمده است. سپس با استفاده از معادله کلازیوس کلاپیرون، مقدارگرمای جذب بر حسب مقدار گاز جذب شده، محاسبه شده است که نتایج حاصل از آن بیانگر ناهمگن بودن سطح جاذب مورد استفاده در سیستم جذب گاز متان می باشد. در پایان، داده های تجربی به دست آمده از آزمایش با مدل های جذب تعادلی گوناگون مدلسازی شده اند. پس از محاسبه پارامترهای هریک از مدلها به روش بهینه سازی نلدرمید میزان دقت این مدل ها با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت بهترین مدل ها برای توجیه سیستم جذب مورد نظر معرفی گردید ه اند.