سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رحمت ارازگلدی – کارشناس ارشد مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدة مهندسی مکانیک
بیژن فرهانیه – استاد – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدة مهندسی مکانیک
علی حاجیلوی – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پدیدة کاویتاسیون بصورت تجربی و شبیه سازی عددی روی پروانه کشتی در شرایط آب باز بررسی شد . در کار تجربی از دوعدد پروانه مدل استفاده شد . اول از پروانه چهار پره ای به نام مدل الف و دوم از پروانه سه پره ای به نام مدل ب استفاده شد . مدل الف در حالتهای مختلف کاویتاسیون در تونل کاویتاسیون K٢٣ آزمایش شد و نتایج آن بصورت منحنی های مشخصات کارکردی و عکسهای لازم تهیه گردید . در مدل ب تنها از نتایج آزمایشهای موجود استفاده گردید . همچنین برای معتبرسازی اولیة نتایج شبیه سازی کاویتاسیون نیز از این مدل استفاده شد . در
شبیه سازی عددی، بکمک نرم افزار فلوئنت نسخة ٦/١ پدیدة کاویتاسیون روی یک هیدروفویل دوبعدی و دو پروانه دریایی، مدل الف و ب، شبیه سازی شد . بررسی کاویتاسیون روی هیدروفویل، در دو حالت دایمی و غیر دایمی صورت گرفت . نتایج حاصل با نتایج تجربی موجود مقایسه گردید . پروانه مدل ب در حالت کاویتاسیون شبیه سازی و با استفاده از نتایج تجربی معتبرسازی گردید . پروانه مدل الف در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شد و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی بصورت کمی و کیفی مقایسه گردید . همچنین از این مدل برای بررسی شکست نیروی پیشرانش و گشتاور نیز استفاده گردید .