سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

افشین ایوانی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که خک های زراعی در اکثر مناطق ایران دارای فقر موا دآلی هستند از طرف دیگر بنظر می رسد سوزاندن بقایای گیاهی که در کشور ما مرسوم است و همینطور عملیات شعله افکنی به عنوان دو عامل اثرگذار در کاهش بیشتر مواد آلی و میکروارگانیسم های مفید خاک قابل توجه باشید پژوهش پیرمون محاسن و معایب عملیات فوق نیازمند نگرشی چند بعدی به مسئله به ویژه از دیدگاه علوم بیولوژی شیمی و فیزیک خاک است در این میان مقاله حاضر سعی دارد تا با نگرشی ویژه و از زاویه دید مهندسی به این مووصع نگریسته و ضمن انجام یک تحقیق نظری فرایند انتشار حرارت ناشی زا عملیات فوق الذکر را در خاک های زراعی مورد تحلیل قرار دهد.