سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم قرشی، – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان
بابک شکری، – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمدعلی دهقان – ریاضی گروه ، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان

چکیده:

یک الگوی نظری برای رفتار یک گاز با چگالی پایین و ویژگی های گاز زینون مطرح و نتایج تئوری با گزارشات تجربی مقایسه گردیده است. بدین منظور یک الگوی دو ترازی کوانتمی برای اتمهای زینون در برهمکنش با یک میدان الکترومغناطیسی کلاسیک در نظر گرفته شده است. پس از محاسبهی تابش، جهت بررسی طیفی تابش از آنالیز موجکی استفاده گردیده است و نتیجهی این محاسبات با گزارشات تجربی مقایسه گردیده است که از همخوانی خوبی برخوردار بوده است