سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

گیتا کریمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
عباس رضایی – عضوهیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این بررسی با استفاده از طرح آماده بلوک کاملا تصادفی، تاثیر میزان آب برروی عملکرد محصول ذرت مورد مطالعه قرارگرفت. رژیمهای مختلف l1,l2,l3 درپنج تکرار در سطح ۲۴۰۰ متر مربع به اجرا درآمد و آبیاری از مرحله ۷ الی ۸ برگی به بعد بر اساس ۱۰۰% ،۶۰% و ۴۰ % تبخیر و تعرق پتانسیل با دور آبیاری ۷ روز بطور ثابت انجام شد قبل از اعمال آبیاری بصورت رژیمهای مختلف، آبیاری بصورت فارو(نشتی)هر هفت روز یک بار صورت گرفت. بیشترین عملکرد با مصرف ۳۱۶ میلیمتر آب آبیاری مربوط به l1 تیمار در طول دوره رشد بعد از مرحله ۷ برگی بدست آمد. نتایج حاصل از آنالیز طرح نشان دادند که تاثیر تیمار روی وزن بلال معنی دار می باشد و روی سایر صفات معنی دارنیست.