سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم اکبری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان
امید نوربخش – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد سلطانی – پژوهشکده صنایع اپتیک اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تابندگی و ضریب گسیلدهی و نیز اندازه گیری دمای ظاهری یک جسم پرداحته شده است. در این روش به کمک دستگاه تابش سنج طیفی، تابندگی جسم در ناحیه ۲-۱۵میکرومتر اندازه گیری شده است. سپس با دو روش وارون قانون پلانک و برازش دادن تابع هدف با تابش جسم سیاه آرمانی، دمای ظاهری جسم را اندازه گیری کرده ایم.