سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی مهرانپور – کارشناس ارشدروانشناسی بالینی مدرس روانشناسی دانشگاه آزاداردبیل

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی( ۶ مهارت از ۱۰ مهارت زندگی که عبارت بودند از: همدلی، خود آگاهی، رابطه موثر، مقابله با هیجان، ابراز وجود، حل مساله اجتماعی) بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار PTSD بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه همسران جانبازان دچار PTSD شهرستان اردبیل تشکیل می داد که نزدیک به ۷۴۰ نفر بودند. روش نمونه گیری عبارت بود از جامعه در دسترس که دارای شرایط ورود به پژوهش را داشتند. ۳۸ نفر از همسران پس از انتخاب به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. ابزارهای تحقیق مشتمل بود برآزمون کیفیت زندگی که ضریب همبستگی آن ۸۲/۰ گزارش شده است. از تحلیل واریانس چند متغیری برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق تفاوت معنی دار( ۰۰۱/۰> P )را بین متغیر ها نشان داد بررسی جدا گانه متغیر ها از سطح ۰۱۲۵/۰ آلفای تعدیل شده بن فرونی نیز تفاوت معنی داری را بین گروه آموزش دیده وآموزش ندیده نشان داد.