سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پتانسیل آللوپاتی توق Xanthium strumarium روی عدس بررسی گردید. پیکره گیاه توق در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد خشک و آسیاب گردید. از پودر هر گیاه، عصاره با غلظت ۵ درصد تهیه و سپس به مدت ۲۴ ساعت بر روی دستگاهshaker قرار گرفت ، سپس با سرعت پایین (۳۰۰۰ دور دردقیقه ) به مدت ۴۵ دقیقه سانتیریفیوژ گردید. بخش رویی جهت تصفیه کامل از کاغذ صافی عبور داده شد. از عصاره ها، غلظتهای ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% تهیه و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی C.R.D) ) با سه تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف عصاره اندامهای هوایی توق بر درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار می باشد. با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه به صورت معنی داری کاهش یافت .