سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه امین زاده – کارشناس دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
فرهاد جعفری – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
فاطمه اعظمی – کارشناس وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله که با توجه به موقعیت کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است، یکی از استرسورهای قوی به شمار می آیند که در این مطالعه به بررسی این موضوع، همچنین تاثیرات روحی روانی اقدامات اطلاع رسانی و آموزشی قبل از وقوع زلزله پرداخته ایم.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع مقطعی و با جنبه های توصیفی – تحلیل بوده که طی ۱۳۸۴ و بر روی ۱۴۰ نفر از شاغلین ادارات شهر تهران انجامشد. داده ها به روش پرسشگری و با استفاده از فرم اطلاعاتی گردآوری شده پس از پردازش وارد برنامه spss شد و از آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی تست و Anova برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید.
یافته ها: اغلب (۶۷/۸ درصد) نمونه های مورد بررسیی مرد و مابقی خانم بودند. میانگین سن افراد ۴/۸ مثبت و منفی ۳۸ سال بود. نمونه ها بیشترین ترس خود را به ترتیب از زلزله (۸۰%)، سیل (۷%) و آتش سوزی (۶%) و … بیان کرده اند. اغلب (۶۵%) ایمنی منزلشان را کم ارزیابی کرده، ۶۹/۲% آمادگی خود را در صورت وقوع زلزله خیلی کم دانسته اند. اغلب افراد (۵۴%) سطح آمادگی سازمانهای متولی کنترل حوادث غیر مترقبه را کم و ۲۵/۷% نیز خیلی کم بیان کردند. شنیدن اخبار و بحث های مربوط به زلزله در ۴۰% افراد تاثیر چندانی نداشته، در ۲/۶ افراد تا حد زیادی استرس و اضطراب ایجاد نمود، ۱۶% افراد تا حدودی نگران شدن و تنها در ۱۸% موارد موجب توجه بیشتر جهت آمادگی برای مقابله با زلزله شده است. بیشترین منبعکسب اطلاعات افراد تلویزیون (۳۶%) بود. بین جنس با ارزیابی ایمنی منزل و تاثیرات شنیدن اخبار و بحثهای مربوط به زلزله ارتباط آماری معنی دار دیده شد (۰/۰۵ p<)
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به سلیقه تاریخی و تجارب تلخ سالهای اخیر، تاثیرات استرسی زلزله بیش از حد انتظار بوده حتی بیان مسئله جهت فعالیت های آموزشی و هشدارهای پیشگیرانه تاثیرات سوئی داشته، کنترل موضوع بایستی در اولویتهای سازمانهای متولی قرار گیر.