سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
یاسر محمدی نشلی – کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عکس العملهای خاکهای زراعی نسبت به ادوات خاک ورزی یکی از پدیده های فیزیکی با اهمیت و موثر در میزان هزینه های تولید محصولات محسوب می گردد ادوات خاک ورزی می بایست عملیات تهیه بستر مناسب جهت جوانه زنی رشد ریشه را با حداقل مصرف انرژی انجام داده و بنحوی که شرایط نهایی درحد قابل قبولی باشد برطبق تحقیقات انجام شده در حدود ۶۰ درصد از انرژی مکانیکی مورد مصرف در کشاورزی مکانیزه مربوط به عملیات خاکورزی می باشد دقت درانواع استفاده از ادوات و مراتب ورود به مزرعه برای هر نوع از ادوات خاکورزی دارای اهمیت بالایی است دراین آزمیاش که در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان اجرا گردید نوع خاک مرزعه: شنی – رسی از روش آماری بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید و تاثیر سه نوع از ادوات خاکورزی اولیه برعوامل زیر که عبارتند از: میزان نگهداری رطوبت توسط خاک میزان تخلخل خاک وزن مخصوص ظاهری میزان برگردان کردین بقایای گیاهی توسط خاک مورد بررسی قرارگرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به بیشترین کیفیت خاک شخم خورده توصیه می شود که عملیات خاک ورزی ثانویه حداکثر تا یک هفته بعد از شخم انجام شود. تا بهترنی میزان رطوبت و تخلخل خاک را داشته باشیم