سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی حامدموسویان – استادیار گروه شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
شادی بصیری – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – دانشجو

چکیده:

گیاهان دارویی اسانس دار نقش مهمی در زندگی انسان دارند و در ایران از سابقه طولانی برخوردارند . آویشن یکی از گیاهان مهم دارویی است که از گذشته بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفت .ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان به طور موثری تحت تاثیر روش هایفراوری در گیاهان می باشد . در این تحقیق از خشک کن کابینتی جهت خشک کردن یک گونه بومی آویشن در استان خراسان با استفاده ازدرجه حرارت های مختلف و سرعت های متفاوت جریان هوا جهت رسیدن به رطوبت نسبی مطلوب استفاده گردید دماهای مورد استفاده ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ درجه سانتیگراد و میانگین های سرعت هوا ۵/ ۱ ، ۵/ ۲ و ۳ متر بر ثانیه بودند . پس از خشک شدن ، از هر کدام از نمونه هابا استفاده از دستگاه کلونجر وبا روش تقطیر باآب اسانس گیری به عمل آمد و بازده هر کدام بر اساس درصد حجمی و وزنی محاسبه گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این طرح از نوع فاکتوریل بودکه در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد