سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد چراغزاده – مرکز تحقیقات مهندسی جهادسازندگی ۶۰۲۸۸۴۷-۵۱
حسن فرهنگی – دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه متالورژی ۸۰۰۶۰۷۶
مختار محمدزاده – مرکز تحقیقات مهندسی جهادسازندگی ۶۰۲۸۸۴۷-۵۱

چکیده:

سوپرالیاژ in738LC بطور وسیعی درپره های توربین های گازی به کاربرده میشود ساختاراین سوپرالیاژ درحالت ریختگی و عملیات حرارتی شده شامل فاز زمینه Y فاز رسوبی ‘Y دوشکل مکعبی و کروی و کاربیدها می باشد دراین پژوهش اثر اندازه ذرات اولیه و ثانویه ‘Y و میزان کاربیدهای مرز دانه ای بررفتارخزش این الیاژ شامل عمر کرنش شست و کمترین سرعت خزش درسه شرایط تنش و درجه حرارت به ترتیب عبارت از۷۶۰ درجه و ۵۸۶MPA و ۸۵۰درجه و ۳۴۰MPa و ۹۸۲درجه و۱۵۲MPA مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که کمترین سرعت خزش درتنش بسیاربالای ۵۸۶MPA و دمای ۷۶۰درجه توسط ذرات ‘Y ثانویه و درتنش پایین ۱۵۲MPA و دمای ۹۸۲ درجه توسط اندازه ذرات ‘Y اولیه و ثانویه و میزان کاربیدهای مرز دانه ای کنترل میگردد همچنین میزان کرنش شکست دردما و تنش متوسط ۸۵۰درجه و ۳۴۰ MPA به اندازه ذرات ‘Y وابسته است و با درشت شدن ذرات ‘Y این کمیت افزایش می یابد ولی درشرایط ۹۸۲درجه و ۱۵۲MPA اندازه ذرات ‘Y میزان کاربیدهای مرز دانه ای تاثیر چندانی برمیزان کرنش شکست ندارند