سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر رضایی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
حیدر صیدزاده – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

طرح های پخش سیلاب بر آبخوان یکی از راهکارهای اجرا یی مناسب در آبخیزداری جهت کنترل سیلابهای فصلی، تقویت سطح آب سفره های زیرزمینی، تقویت پوشش گیاهی و تثبیت و ماندگاری جمعیت هستند که در نیمه دوم دهه ۷۰ در سطح کشور در مناطق خشک و نیمه خشک به مراحل اجرا درآمدند . طرح پخش سیلاب بر آبخوان موسیان نیز در راستای تحق ق اهداف در سطحی به وسعت ۵۰۰۰ هکتار در منطقه موسیان شهرستان دهلران اجرا شده است . با توجه به اینکه توسعه روستائی راهبرد بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی جامعه روستایی می باشد، در این مقا له تاثیرات اجرای طرح پخش سیلاب در آبخوان موسیان بر توسعه روستایی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر که ربه روش اسنادی – میدانی صورت گرفته است اثرات اجرای طرح بر اشتغالزایی روستائیان، تغییر نسبی درآمد، تثبیت جمعیت و روند مهاجرت، تغییر الگوی زیست و کشت ساکنین منطقه از طریق مشاهده و مصاحبه حضوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد با اجرای طرح، مهاجرت مهکوس به منطقه محل اجرای طرح افزایش یافته، میزان اشتغالزایی مستقم و مستقیم ناشی از اجرای بیشتر شده، درآمد نسبی روستائیان به ط ور چشمگیری بهبود پیدا کرده، الگوی زیست ساکنین منطقه از کوچ نشینی و رمه گردانی به الگوی تلفیقی کشاورزی و دامداری یکجانشینی تغییر پیدا کرده و الگوی کشت از کشاورزی دیم به کشاورزی آبی تغییر محسوسی پیدا نموده است .