سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کهنمویی – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
سعید فرزام –
سعید صدیق اعتقاد –

چکیده:

پروبیوتیک ها باکتری ها ی مفیدی هستند که امروزه به فراوانی در تولیدات مواد غذایی از آنها استفاده می شود و از طرف دیگر اشرشیا کولای یکی از مهمترین باکتری های بیماری زای مرتبط با مواد غذایی است . در تحقیق حاضر به بررسی اثرات مهاری لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر رشد اشرشیا کولای به صورت In vitroپرداخته شدهاست . در تحقیق حاضر بعد از کشت توامان لاکتوباسیلوس کازئی با ۴ غلظت مختلف اشرشیاکولای۱/۵ × ۱۰۸ cfu/ml)الی ) ۳ × ۱۰۸ cfu/ml و نیز بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم با همان غلظت ها ( در ۸ تکرار ) در محیط MRS و انکوباسیون به مدت ۴۸ ساعت محیط ها از نظر رشد یا عدم رشد اشرشیا کولای بررسی شدند . نتایج آماری حاکی از این مطلب است که لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم تاثیر به سزایی در کاهش رشد اشرشیا کولا ی دارند و رگرسیون خطی که توسط نرم افزار ۱۳ spss انجام گردید روند خطی تاثیر مهاری لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم را در غلظت ها ی مختلف ثابت کرد . اثرات مهاری مشاهده شده احتمالا از طریق تغییر در اسیدیته و PH محیط می باشد . بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان چنین نتیجه گیری کرد که با استفاده از پروبیوتیک ها یی نظیر لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم در صنایع غذایی می توان تا حد زیادی درگیری با پاتوژن ها ی روده ای را کاهش داد .