سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
احمد خداشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاداسلامی واحداهوا
محمدصادق سخاوت جو – استادیار دانشگاه ازاداسلامی واحداهواز

چکیده:
بنزن و تولوئن از جمله ترکیبات آلی فرار می باشند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشابه دارند از اینرو تبخیر و انتشار ترکیبات آلی فرار ( VOCS) به ویژه موادی نظیر بنزن و تولوئن از منابع منتشر کننده به ویژه منابع و پسماندهای نفتی ، با توجه به احتمال تاثیرات سوء بهداشتی و زیست محیطی باید مورد بررسی قرار بگیرد . در این تحقیق پس از شناسایی و بروزآوری شناسنامه پسماندهای یک شرکت پالایش نفت و میزان تولید و نحوه دفع کنونی آنها ، غلظت دو ترکیب آلی فرار بنزن و تولوئن در دو فصل سرد و گرم با روش ۱۵۰۱ NIOSH در دوازده نقطه درون محل انباشت پسماند و یک نقطه خارج از سایت مذکور مورد پایش قرار گرفت . با توجه به نتایج بدست آمده در فصل گرم میانگین غلظت بنزن ۹۳/۳ و تولوئن ۹۷/۱ میکرو گرم بر متر مکعب بود و این میزان در فصل سرد برای بنزن ۴/۳ و تولوئن ۵۲/۱ میکروگرم بر متر مکعب گزارش گردید . با مقایسه مقادیر حاصل از اندازه گیری در فصل گرم و سرد توسط نرم افزارهای تخصصی مشاهده می شود ، میزان انتشار آلاینده های مورد مطالعه در فصل گرم و سرد ارتباط مستقیم و ناقصی با یکدیگر دارند