سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حمید موسوی – کارشناس ارشد فیزیک دریا ،وزارت نیرو
اسناعیل حسن زاده – دکترای فیزیک دریا ، دانشگاه اصفهان
سید سعید موسوی – کارشناس ارشد تاسیسات آبی ، جهاد کشاورزی استان خوزستان

چکیده:

شوری یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار در کیفیت آب و اکوسیستم منطقه درخورهای رودخانه ای می باشد افزایش شوری تاثیرات ناخوشایند بر روی محیط زیست و اکوسیستم محیط دارد در نتیجه تعیین میزان وطول نفوذ شوری یکی از پارامترهای بسیار مهم در مدیریت ساحلی و خورهای رودخانه ای می باشد.رودخانه های جزر و مدی تحت تاثیر آب دریا و رودخانه ها هستند و شوری و کیفیت آب آنها بستگی به دبی رودخانه و نوسانات جزر و مدی دارد .تغییرات شوری در یک رودخانه تحت تاثیر سطح جزرو مد ، عمق ، اصطکاک بستر رودخانه و دبی رودخانه دارد. در این تحقیق پدیده انتقال شوری در خور رودخانه ای اروند در جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اروندرود رودخانه پهناوری است پرخروش که در شهرستان خرمشهر و آبادان جاری است و یکی ازرودخانه های مرزی ایران وعراق می باشد. طول بخش مرزی این رودخانه ۸۴ کیلومتراست. در این تحقیق مقدار شوری آب در رودخانه اروند در پنج ایستگاه مشخص در یک پریود جزر و مدی درحالت neep tide و spring tide اندازه گیری گردید وعلاوه بر آن اندازه و جهت جریان با جریان سنج و همچنین میزان بالا و پایین آمدن سطح آب نیز با اشل اندازه گیری گردید و در نهایت با بررسی داده ها ، شوری در رودخانه اروند را به توجه به پدیده جزر و مد مورد مطلعه و بررسی قراردادیم.