سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم طارمی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
اصغر اکبری فرود – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده:

تبانی پدیدهای است که باعث کاهش رقابت و کارایی بازار میگردد. تبانی رفتاری در تحلیل عملکرد بازارهای برق است که با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای برق، این رفتار پیچیده شده و نیاز به تحلیل بیشتر دارد بازارهای برق شامل GenCo ها و DisCo ها هستند که با توجه به فرضیه عقلانی بودن بازیگران طبق تئوری بازی ، هر یک از بازیگران به دنبال اتخاذ استراتژی های بهینه برای افزایش سودشان هستند. از آنجایی که بازارهای برق پیوسته در حال اجرا هستند لذا با توجه به هوشمندی بازیگران، آنها قادر به یادگیری و شبیهسازی رفتارهای رقبای خود میباشند . بنابراین بروز پدیدههای قدرت بازار و تبانی محتمل است. لذا شناسایی اثر هریک از GenCo ها و DisCo ها بر روی سایرین و نیز روند اجرای بازار ضروری است. در این مقاله به تحلیل تبانی با در نظر گرفتن الاستیسیته تقاضا و قیود شبکه پرداخته میشود. روش بررسی بر اساس پخش بار بهینه DC دو سطحی و استخراج اندیسهای حساسیت در نقطه تعادل نش است. با ضریب های تعریف شده، امکانسنجی تبانی در بین تمامی گروههای قابل تشکیل در بازار بررسی می گردد. برای بررسی از سیستمIEEE باسه استفاده می شود که دارای ۶ ژنراتور و ۳ ژنراتور تولید پراکنده با مالکیتDisCo ها است.