سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پ
محمد پرتوی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک)

چکیده:

سازمان جهانی تجارت در اول ژانو یه سال ۱۹۹۵ تشکیل و جانشین موافقـت نامـه عمـومی تعرفـه و تجارت ( گات ) گرد ید؛ امروز ه این سازمان ۱۵۱ عضو دارد و ۲۷ کشور د یگر از جملـه ایـران هـم در مرحلـه الحاق به ا ین سازمان بسر می بر ند . کشورها ی عضو بیش از ۹۸ درصد تجارت جهـانی را در دسـت دارنـد و قواعد و مقررات این سازمان به فراگیرترین هنجارهای بین المللی در زمینة تجارت تبدیل شده اسـت و بنظـر می رسد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بعنوان عظیم تر ین تحول اقتصادی د هة آتی کشورمان باشد ، لذا بررسی و شناخت آثار ا ین تحول بر عرصه ها ی مختلف اقتصاد خصوصاً در عرصه ساخت و سـاز امـر ی اساسی و جدی می نماید.