سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد گودرزی – سرباز سازندگی ، جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد، مرکز خدمات کشاورزی همت آب
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از راه حلهای مناسب برای استفادهبهینه از رواناب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ، استفده از سیستم های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب است که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیل، در تغذیه مصنوعی سفره ابهای زیر زمینی، احیاء مراتع و بیابان زدایی هم موثر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات سیستم پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی باغ سرخ شهرضابر میزان ابدهی و کیفیت آب قنوات منطقه می باشد. برای بررسی اثر این طرح ها بر آب زیر زمینی، منطقه ای به وسعت ۱۵۷۰ کیلومتر مربع در دشت شهرضای جنوبی در نظر گرفته شد. آمار مربوط به نوسانات میزان ابدهی چند رشته قنات شاخص در این منطقه از ۵ سال قبل از آبگیری طرح ها (۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱) تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آمار مربوط به انالیز شیمیایی آب این قنوات نیز تهیه ومورد بررسی قرار گرفت. بررسی میزان آبدهی این قنوات قبل و بعد از هر آبگیری نشان دهنده تاثیر مبت اجرای این طرح ها بر سطح ایستابی سفره آب زیر زمینی منطقه می باشد.نتایج اینتحقیقهمچنین نشان داد که طرح تاثیر مثبت و یا منفی روی کیفیت آب منطقه نداشته است.