سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیری – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
کرامت اخوان – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

به منظور تعیین عملکرد ذرت در مغان و چگونگی تاثیر تغییرات تاریخ کاشت و تر اکم کاشت بر روی عملکرد آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. پلات اصلی تاریخ کاشت در سه سطح و پلات فرعی فا کتوریل هیبرید در دو سطح و تر اکم در سه سطح بودند . هیبریدهایسینگل کراس متوسط رس ٦٤٧ و سینگل کراس دیررس ٧٠٠ در سه تراکم ۴۰، ۷۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار و در سه تاریخ کاشت ۲۸ فروردین (تاریخ کاشت اول )، ١٧ اردبیشهت (تاریخ کاشت دوم ) و ٧ خرداد(تاریخ کاشت سوم ) کاشته شدند . تجزیه واریانس نشان داد ، بین تاریخ کاشت ها و هیبریدها در سطح احتمال ٥ درصد و در بینتراکم های کاشت مختلف در سطح احتمال ١ درصد اختلاف آماری معنی داری وجود دارد .مقایسه تاریخ کاشت های مختلف نشان داد ، تاریخ کاشت اول با عملکرد دانه ٩ تن در هکتار بالاترین و تاریخ کاشت سوم با عملکرد ۷/۴۸ تن در هکتار پا یین ترین مقادیر عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. و از لحاظ آماری بین تاریخ کاشت دوم (با عمل کردانه ۸/۵۳ تن در هکتار) یعنی تاریخ کاشت متداول منطقه با تاریخ کاشت اول تفاوت معنی داری وجود ندارد. هیبرید سینگل کراس ٧٠٠ با عملکرد دانه ۸/۰۳ تن در هکتار عملکرد دانه پایین تری نسبت به سینگل کراس ٦٤٧ با عمل کرد دانه ۸/۶۵ تن تولید کرده است .تر اکم کاشت ٧٠ هزار بوته در هکتار با عملکرد دانه ۹/۲۸ تن در هکتار بالاترین و تر اکم کاشت ١٠٠ هزار بوته در هکتار با عملکرد دانه ۷/۵۳ تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.