سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیری – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
کرامت اخوان – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

به منظور تعیین عمل کرد ذرت در مغان و چگونگی تاثیر تغییرات تاریخ کاشت و تر اکم کاشت بر روی عملکرد آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. پلات اصلی تاریخ کاشت در سه سطح و پلات فرعی فا کتوریل هیبرید در دو سطح و تر اکم در سه سطح بودند . هیبریدهای سینگل کراس زود رس ٣٠٢ و ٢٦٠ در سه تر اکم ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و در سه تاریخ کاشت ٢٠ خرداد (تاریخ کاشت اول )، ٤ تیر(تاریخ کاشت دوم) و ١٩ تیر (تاریخ کاشت سوم ) کاشته شدند..تجزیه واریانس صفات هیبریدهای گروه ز ودرس نشان داد ، تاریخ کاشت های مختلف و تراکم های مختلف کاشت در عملکرد دانهاختلاف آماری را در سطح احتمال ١ درصد ایجاد کردند . در بین هیبریدهای مورد مطالعه از لحاظ عمل کرد دانه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد . مقایسه تاریخ کاشت های مختلف نشان داد ، تاریخ کاشت مشاهده نشد . مقایسه تاریخ کاشت های مختلف نشان داد ، تاریخ کاشت ۴/۵ تن در هکتار پایین ترین و تاریخ کاشت سوم با عملکرد ۷/۷۲ تن در هکتار بالا ترین مقادیر عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند . و از لحاظ آماری بین تاریخ کاشت دوم (با عمل کردانه ۵/۶۶ تن در هکتار) یعنی تاریخ کاشت متداول منطقه با تاریخ کاشت اول تفاوت معنی داری وجود ندارد .تراکم کاشت ٨٠ هزار بوته در هکتار با عملکرد دانه ۶/۴۵ تن در هکتار بالاترین و تراکم کاشت ٤٠ هزار بوته در هکتار با عملکرد دانه ۵/۲۹ تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.