سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی محمد جوادیان – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای انتقال و توزیع قدرت ،بخش مهندسی برق ،دانش
محمودرضا حقی فام – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای انتقال و توزیع قدرت ،بخش مهندسی برق ،دانش

چکیده:

سیستمهای توزیع سنتی به طورمعمول شعاعی هستندکه ازطریق یک منبع فیدرهای پایین دستی تغذیه می شوندسیستم حفاظتی نیز درگذشته برمبنای شعاعی بودن شبکه توزیع طراحی می شددرسالهای اخیربه استفاده ازنیروگاههای تولید پراکنده درشبکه های برق توجه زیادی شده است چنانچه این نیروگاههای تولیدپراکنده درشبکه های برق توجه زیادی شده است چنانچه این نیروگاهها به شبکه سراسری متصل شوندبرعملکرد سیستم حفاظت شبکه توزیع اثرخواهندگذاشت و هماهنگی موجودبین ادوات حفاظتی دیگرعمل نخواهدکردلذا بررسی نحوه تاثیرپذیری سیستم حفاظت این شبکه ها ازحضورمنابع تولیدپراکنده و به روزرسانی سیستم های حفاظتی با درنظرگرفتن این گونه منابع امری ضروری است .به دلیل اینکه فلسفه های مختلفی برای طراحی سیستم حفاظت وجوددارد دراین مقاله به مشکلات ناشی ازحضور منابع تولیدپراکنده درشبکه توزیع باسیستم حفاظت سنتی اشاره شده است .درانتها نیزیک شبکه توزیع نمونه حاوی DG درمحیط نرم افزارDIgSILENT شبیه سازی شده است تا مشکلات مذکور راروشن کرده و عدم کارایی سیستم حفاظت سنتی رانشان دهد.