سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا رمضانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
جلال صبا – استادیار اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
رضا فتوت – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
جواد ذبیحیان – مربی گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

ده لاین گندم ، تحت سه ر ژیم آبیاری ، نرمال (به عنوان شاهد )، تنش متوسط و تنش شدید ، در آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی ، با سه تکرار ارزیابی شدند . به منظور برر سی دقیق خصوصیات ریشه ، شامل وزن و طول آن ، از لوله های PVC طویل استفاده گردید. تجزیه واریانس صفات مختلف نشان داد، که اکثر صفات مورد بررسی ، تنوع بالایی در بین ارقام دارند . وراثت پذیری عمومی برای صفات طول سنبله ، تعداد پنجه بارور ، وزن و تعداد دانه در سنبله ، طول ریشک ، شاخص برداشت ، وزن ریشه در یک سوم ابتدایی و انتهایی، عملکرد، در شرایط تنش شدید بالا برآورد گردید . سایر صفات مورد بررسی نیز وراثت پذیری متوسطی را در این شرایط نشان دادند. نتایج تجزیه علیت شاخص های تحمل به تنش (STI)، نشان داد که عملکرد دا نه، بزرگترین ا ثر مستقیم را در تمام شرایط رطوبتی بر روی شاخص تحمل تنش اعمال می کند. با انجام تجزیه علیت عملکرد درمرحله دوم مشخص شد که صفات تعداد و وزن دانه در تمام شرایط آبی به اضافه وزن ریشه در ۳۵cm انتهایی در شرایط تنش شدید کم آبی، تاثیر مستقیم بالایی بر روی عملکرد د ارند. در کل برای بهبود STI، گزینش بر اساس عملکرد ، در مرحله اول و انتخاب بر طبق صفات تعداد و وزن دانه ، وزن ریشه در ۳۵cm انتهایی ، در مرحله دوم ، مؤثر ارزیابی شد . همچنین صفات طول ریشک ، بیوماس، شاخص برداشت و ارتفاع بوته ، به صورت غیر مستقیم و از طریق صفات فوق عملکرد و در نتیجه STI را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین، گزینش بر اساس این صفات نیز، به نوبه خود اهمیت دارد.