سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا طاطیان – دانشجوی دکتری مرتع داری واحد علوم و تحقیقات تهران .
محمدعلی بهمنیار – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم شکری – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا تمرتاش – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

واکنش گونه های گیاهی به خصوصیات ویژه خاک نظیر بافت، عمق، ساختمان، حاصلخیزی، pH ، EC و عناصر غذایی، در نهایت به پراکنش گیاهی و ترکیب گونه ای در طبیعت منجر می گردد . جوامع گیاهی با خصوصیات اکولوژیک مشابه، واکنش های یکسانی به تغییرات پارامترهای خاک نشان داده و جایگاه اکولوژیک یکسانی در طبیعت اشغال می کنند [.۶] لذا با شناخت و درک همبستگی عمیقی که بین گیاهان و خاک برقرار است می توان به کنترل اثرات نامطلوب وارد بر پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب آن اقدام نمود . تحقیق حاظر به منظور شناخت و درک مدل های طبیعی موجود بین خواص خاک و پوشش گیاهی، جهت مدیریت بهینه و کنترل تغییرات بخشی از مراتع ییلاقی البرز، صورت پذیرفت